Bokslutskommuniké 2017

2018-02-15 Klicka på bilden höger för att läsa hela kommunikén. FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Nettoomsättningen ökade till 5,5 (5,3) MSEK Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -1,1 (-1,0) MSEK Bruttomarginalen för Q4 uppgick till 78 (75) procent ÅRET...

Nyemissionen i Doxa är slutförd

2017-12-04 Doxa AB (publ) (“Doxa” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 2 november 2017. 22 341 157 aktier tecknades med stöd av...

Doxa tecknar distributionsavtal i Tyskland, Holland och Österrike

2017-11-24 Doxa har signerat avtal med Dental Union om distribution i Tyskland, Holland och Österrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge. Klicka på bilden till höger för att läsa hela...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa

2017-11-03 Aktieägarna i Doxa AB (publ) höll extra bolagsstämma den 2 november 2017 och beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes, vilket utgjorde ett villkor för emissionen), dels att...

Delårsredogörelse Q3 juli-september, 2017

2017-10-20 Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (4,0) Bruttomarginalen för Q3 uppgick till 79% (80) Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,3 MSEK (-2,9) Kassaflödet uppgick till 0,5 MSEK (-0,1) Distributionsavtal...

Doxa tecknar distributionsavtal med Sodimed i Frankrike

2017-10-12 Sodimed och Doxa har signerat avtal om distribution i Frankrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge. Klicka på bilden till höger för att läsa...

Kallelse till extra bolagsstämma i Doxa

2017-10-05 Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481 (“Bolaget“) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 november 2017 klockan 17:30 hos Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Stockholm.   Klicka på bilden till höger för att...

Doxa genomför företrädesemission

2017-10-03 Styrelsen för Doxa AB (publ) (“Doxa” eller “Bolaget”) har fattat beslut om att genomföra en nyemission om 32,1 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Emissionen”). Styrelsens emissionsbeslut förutsätter...

Förtydligande av kvartalsrapport

2017-05-18 Efter den nyligen publicerade kvartalsrapporten för första kvartalet har det kommit frågor från aktieägare angående de pågående förhandlingarna om ett Private Label avtal, så även på bolagets årsstämma igår. Klicka på bilden för att läsa hela...