Valberedningens förslag till styrelse i Doxa

2018-04-23 Valberedningen i Doxa AB (publ.) har enhälligt beslutat att till årsstämman den 31 maj 2018 föreslå följande: Magnus Wahlbäck, styrelseordförande i Doxa, har till valberedningen framfört att han önskar utträda ur styrelsen med anledning av att han fyller 75...

Doxa tecknar distributionsavtal i Australien/ Nya Zeeland

2018-04-18 Doxa har signerat avtal med XYZ Dental om distribution i Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge. Klicka på bilden till höger för att läsa hela...

Henrik Nedoh från Nobel Biocare blir ny VD i Doxa

2018-04-18 Pressmeddelande. Styrelsen i Doxa utser Henrik Nedoh att tillträda som ny VD i Doxa. Henrik Nedoh har lång internationell erfarenhet från marknadsföring och försäljning och har arbetat inom dentalmarknaden i mer än tio år. Henrik kommer närmast från Nobel...

Förändring av Doxas valberedning

2018-04-16 Pressmeddelande. Ledamoten i Doxas valberedning, Sune Gellberg, har av personliga skäl begärt sitt utträde. I linje med “Principer för utseende av valberedning i Doxa AB” har han ersatts av Hartmut Wiese. Valberedningen består därmed av Magnus...

Årsredovisning 2017

2018-04-12 Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för Doxa AB (publ) är nu publicerad. Klicka på bilden till höger för att läsa den i sin...

Bokslutskommuniké 2017

2018-02-15 Klicka på bilden höger för att läsa hela kommunikén. FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Nettoomsättningen ökade till 5,5 (5,3) MSEK Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -1,1 (-1,0) MSEK Bruttomarginalen för Q4 uppgick till 78 (75) procent ÅRET...

Nyemissionen i Doxa är slutförd

2017-12-04 Doxa AB (publ) (“Doxa” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 2 november 2017. 22 341 157 aktier tecknades med stöd av...

Doxa tecknar distributionsavtal i Tyskland, Holland och Österrike

2017-11-24 Doxa har signerat avtal med Dental Union om distribution i Tyskland, Holland och Österrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge. Klicka på bilden till höger för att läsa hela...

Kommuniké från extra bolagsstämma i Doxa

2017-11-03 Aktieägarna i Doxa AB (publ) höll extra bolagsstämma den 2 november 2017 och beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes, vilket utgjorde ett villkor för emissionen), dels att...

Delårsredogörelse Q3 juli-september, 2017

2017-10-20 Väsentliga händelser under kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (4,0) Bruttomarginalen för Q3 uppgick till 79% (80) Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,3 MSEK (-2,9) Kassaflödet uppgick till 0,5 MSEK (-0,1) Distributionsavtal...