2017-11-03

Aktieägarna i Doxa AB (publ) höll extra bolagsstämma den 2 november 2017 och beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning
(varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes, vilket utgjorde ett villkor för emissionen), dels att godkänna styrelsens
beslut av den 2 oktober 2017 om en företrädesemission.

Klicka på bilden för att läsa mer.