2017-04-12

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse
för Doxa AB (publ) finns i sin helhet i bifogad fil.
Klicka på bilden till höger.

För Ytterligare information:

Torbjörn Larsson VD, på telefon 018-478 2000
E-post: torbjorn.larsson@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se

 

Kort om DOXA

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som
utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala
biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge,
den första i en rad av planerade dentala biokeramiska
produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement
som används för permanent cementering av kronor
och broar. Koncernen består av moderbolaget
Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala,
dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596,
med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc.,
med säte i Delaware, Usa. Doxa AB är listat på
Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank
som Certified Adviser.